KOSMOS TECHNE MIMESIS. Roma, sabato 9 febbraio 2019